ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้   

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  709,020.00   บาท

- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด  เป็นเงิน    479,184.00   บาท/ปี

- ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้    เป็นเงิน    229,836.00   บาท/ปี

 

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)

 

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้