หนังสือ/บันทึกเวียน...จากภายนอก

ลำดับ

เลขหนังสือ

เรื่อง

ดาวโหลด

 

ขอส่งรายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

 

สธ ๐๗๑๐.๑/๓๓๔๒

 

ขอส่งรายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

      

 

สธ ๐๗๑๐.๒ / ๑๔๔๙

 

มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

 

สธ ๐๗๐๙.๐๓ / ๑๔๐๕

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


 สธ ๐๗๐๙.๐๒ / ๑๓๕๑ 

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

 

 

 

 

หนังสือ/บันทึกเวียน...หัวหน้ากลุ่มงาน

ลำดับ

เลขหนังสือ

เรื่อง

ดาวโหล๑

     ๑

สธ ๐๗๐๙.๐๔/๒๘

โครงสร้างหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

     ๒

สธ ๐๗๒๖ / ๓๐๖

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 

     ๓

สธ ๐๗๑๒.๖ / ๓๘๒๒

คณะกรรมการวางแผนและบริหารกำลังคน กรมฯ

     ๔

สธ ๐๗๑๐.๖ / ๓๓๐๔

แจ้งคำสั่งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลกรมฯ และคณะทำงาน

     ๕

สธ ๐๗๑๐.๑ /๓๒๘๖

ขอส่งรายงานประชุมคณะทำงานจัดระบบบัญชาภาวะฉุกเฉิน

     ๖

สธ ๐๗๑๐.๑ / ๗๗๙

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมกาเร่งรัดการดำเนินเบิกจ่ายงบลงทุน

     ๗

สธ ๐๗๑๐.๖ / ๗๗๓

แจ้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ งบดำเนินการ

     ๘

สธ ๐๗๐๙.๐๓ /๗๘

ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติงาน (PA)

     ๙

สธ ๐๗๒๖ / ๒๗๖

ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน

    ๑๐

สธ ๐๗๑๐.๔ / ๓๐๗๐

ขอส่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข