ลำดับ

หัวข้อการประชุม

เอกสารดาวโหลด

1

ประชุมกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรฐานฯ (26 ก.ย. 60)

                    

2

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (14 ก.ย. 60)

                    

3

ชี้แจงระบบรายงานข้อมูลข่าสารราชการ (18 ก.ค. 60)

4

การประชุมผู้บริหาร (11 ก.ค. 60)

 

5

การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (9 ก.พ. 60)

 

6

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (23 ก.พ. 60)


7

การประชุมผู้บริหาร (27 ก.พ. 60)


8

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร สายงานสนับสนุน (2 มี.ค. 60)


9

ขั้นตอนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตสู่การขอรับรอง (16 มี.ค.60)


10

การประชุมผู้บริหาร ( 27 มี.ค. 60)


11

การเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.พัสดุ (14 ก.ย. 60)