ลำดับ

หัวข้อ

ดาวโหลด

1

การใช้หลักกฏหมายมหาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(อาจารย์สาโรจน์)

 

2

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (อาจารย์สาโรจน์)

 

3

มาตรฐานการตรวจสถานพยาบาล ร.พ.เอกชน (อาจารย์ประนอมณัฐา)

 

4

แนวทางการตรวจอนุญาตมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (อาจารย์ประนอมณัฐา)


5

แนวทางการตั้งชื่อโรงพยาบาลเอกชน (อาจารย์ประนอมณัฐา)

           

6

บันทึกตรวจสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่ออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (อาจารย์ประนอมณัฐา)

 

7

บันทึกการตรวจเวชกรรมใหม่ (อาจารย์ประนอมณัฐา)

 

8

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด (อาจารย์ชาตรี)