ลำดับ

หัวข้อ

ดาวโหลด

1.

กำหนดการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร มาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ประจำปี 2561

2.

 แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาลด้านที่ 1-7

3.

คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2560
พิมพ์ครั้งที่ 2

4.

มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี2561

             

5.

 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสำหรับผู้เยี่ยมประเมิน( 20 เกณฑ์ )

6.

โรงพยาบาลทำอย่างไรให้ผ่านมาตรฐานสุขศึกษา

7.

 ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล

8.

 ตัวอย่างการเขียนโครงการสุขศึกษา

9.

มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (สถาปัตย์1)


10.

มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (สถาปัตย์2)


11.

 มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (มัณทนศิลป์1)

12.

มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (โครงสร้าง)

13.

 มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ระบบไฟฟ้า1)

14.

มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ระบบไฟฟ้า2)

15.

มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ระบบปะปาและสุขาภิบาล)


16.

มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ระบบเครื่องกล)


17.

 มาตราฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (หลักการระบายอากาศ)

18.

 แนวทางการตรวจสอบอาคารเบื้องต้น

19.

ระบบระบาย-ปรับอากาศ ห้องตรวจผู้ป่วย


20.

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (อ.สละ กสิวัตร์)

         
       21.

คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทโรงพยาบาล

       22.

ระบบบำบัดน้ำเสีย

23.

การตรวจสอบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

       24.

การคัดแยกขยะมูลฝอย

25.

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

26.

 ถังบำบัดเติมอากาศ

       27.

 คู่มือมาตรฐานวิศวกรรมปลอดภัย