ลำดับ

หัวข้อ

ดาวโหลด

1.

การดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2560 

 

2.

 บรรยายมาตรฐานระบบบริการด้านเครื่องมือแพทย์ (อ.สละ กสิวัตร์)

 

3.

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 

5.

 งานนำเสนอโรงพยาบาลบางแก้ว

6.

งานนำเสนอ โรงพยาบาลสุไหงโกลก 

7.

 ENV การส่งเสริมเครื่องกล

8.

 ENV การส่งเสริมไฟฟ้า

 

9.

ENV การส่งเสริมมัณฑศิลป์ภูมิทัศน์ 

 

10.

 ENV การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

 

11.

 ENV การเสริมสถาปัตย์

12.

 GreenandClean Hospital

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง