การประชุมสรุปปรับปรุงรับรองผลตรวจเยี่ยมฯ 2560 ครั้งที่ 1

3 ก.ค. 60 นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
เป็นประธานในการประชุมสรุปรับรองผลการตรวจเยี้ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปี 2560 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมฯไปแล้วในระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.60
โดยมีโรงพยาบาลเป้าหมายทั้งหมด 78 แห่ง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม