ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)

 

 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ